Zorgbeleid

 

Het uitgangspunt van het zorgbeleid op onze school is het leren van elk kind.
Meer info over het opvoedingsproject en de bouwstenen van het zorgbeleid vind je op deze link: info zorgbeleid

Met ‘leren’ bedoelen we ‘leren met hoofd, hart en handen’ = leren in al zijn facetten.

Door school en thuis wordt het kind begeleid in zijn leren

Kinderen bij wie dit leren niet zo vlot verloopt, worden binnen de school zo goed mogelijk opgevangen en opgevolgd. Het zorgbeleid op onze school beoogt die ondersteuning en opvolging.

Het zorgbeleid op onze school bestaat uit twee zorglijnen:

Het schoolteam staat in voor de eerstelijnszorg.

Aangezien de leerkrachten dagelijks met hun leerlingen omgaan, kennen zij hun leerlingen en hun noden heel goed. Zij zijn de personen die als eerste de signalen opvangen (ofwel van het kind zelf of via informatie van de ouders) en die aandacht hebben voor het individuele- en het groepsgebeuren in de klas.

De klasleerkracht fungeert als spilfiguur binnen de eerstelijnszorg.

De leerkracht biedt leerkansen die de totale ontwikkeling van elk kind hogerop brengt:

  1. door een klasklimaat te scheppen dat aanzet en inspireert tot leren 
  2. door rekening te houden met de beginsituatie van de kinderen
  3. door het onderwijs in de mate van het mogelijk af te stemmen op de mogelijkheden van het kind ( differentiëren).

Om de evolutie van elk kind bij te houden, werken we vanaf de peuterklas tot en met het zesde leerjaar met een kindvolgsysteem.

Als verantwoordelijke voor hun leerlingen proberen zij eerst zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg aan elk kind te geven.

Als de leerkracht het zorgprobleem niet alleen aankan, zoekt hij/zij ondersteuning bij het zorgteam.

De zorgcoördinator en het zorgteam staat in voor de tweedelijnszorg.

Als een probleem in de klas niet opgelost geraakt, is een specifieke aanpak nodig.

In onderlinge samenspraak met de zorgcoördinator (ZOCO) wordt hulp geboden via het zorgteam.

De rol van het zorgteam (= directie, zoco en CLB) is een ondersteunende rol op het niveau van de leerlingen en de leerkrachten.

Het specifieke probleem ( noden en/of behoeften) wordt niet enkel besproken, er wordt ook naar oorzaken/oplossingen gezocht.

Samen wordt een handelingsplan opgesteld waarin staat wie, wat, wanneer zal ondernemen om het kind in zijn verdere ontwikkeling te ondersteunen. De leerkracht blijft in dit geheel wel de centrale figuur.

De draagkracht van alle partijen mag hierbij niet overschreden worden.

Niet alle zorgnoden kunnen door de school opgelost of ondersteund worden omdat de kennis van de leerkrachten grenzen heeft. Zij zijn geen psychologen, logopedisten, kinesitherapeuten, …

De school ziet de ouders als volwaardige gesprekspartners. Wij proberen de ouders via een open communicatie en met wederzijds respect te betrekken bij de evolutie van hun kinderen.

Op de geplande oudercontactmomenten in de loop van het schooljaar worden ouders uitgenodigd om samen met de leerkracht stil te staan bij het leren van hun kind(eren).

Indien er binnen het zorgteam wordt bepaald dat er extra onderzoek en begeleiding voor het kind nodig is, zal dit eerst in overleg en met toestemming van de ouders gebeuren.

De zorgcoördinator

Wim Cornil is de zorgcoördinator voor de scholen in Wontergem  en Gottem.

De opdracht van de zorgcoördinator situeert zich op drie niveaus:

-- coördinatie van de zorginitiatieven op het niveau van de school:
    -- aanspreekpunt van ouders, leerkrachten, directie, CLB,...
    -- brugfiguur tussen school en externe diensten ( logopedisten, revalidatiecentrum, Centrum  voor geestelijke gezondheid, scholen voor buitengewoon onderwijs,…
    -- het organiseren van overlegmomenten met het zorgteam
    -- het plannen van MDO’s   (zorgvragen en handelingsplannen worden overlegd en geëvalueerd)
    -- organiseren van oudergesprekken
-- ondersteunen van het handelen van de leerkrachten
     -- Leerkrachten signaleren extra moeilijkheden. In samenspraak met de leerkracht en het CLB stelt de zoco een handelingsplan voor.
     -- hij ondersteunt het handelen van de leerkracht via collegiale coaching
     -- diagnoses maken van leerproblemen met als doel een efficiënt remediëringsplan op te stellen.
     -- in de klas : Binnenklasdifferentiatie is een belangrijke opdracht geworden van de zorgcoördinator. Hij ondersteunt het onderwijsleerproces in de klas zelf waar ook de klasleerkracht op dit moment aan het werk is.

 

GON-werking

Soms kunnen de ouders en school beroep doen op externe specialisten of leerkrachten uit een school voor bijzonder onderwijs.

Deze komen dan wekelijks één à twee uren de leerling begeleiden en de klasleerkracht ondersteunen.

Meer uitleg hierover kun je altijd vragen aan het CLB, de zoco of de directie.