Ons Opvoedingsproject

            Opvoedingsproject
                                                       

School maken vandaag is een samenspel van JIJ en IK. Het schoolteam, de ouders , het schoolbestuur, … zorgen SAMEN voor een boeiende en leerrijke omgeving waarin kinderen met vallen en opstaan kunnen en mogen leren.

Daarom kiezen we de weg van de dialoog met alle partners om in het belang van iedereen te genieten van wat mooi is en aan te pakken wat beter kan.

Wij verwachten daarom dat alle ouders mee loyaal achter de identiteit en het opvoedingsproject van onze school staan en deze mee dragen.

Hieronder vindt u een beschrijving van de uitgangspunten van ons opvoedingsproject. U kunt steeds terecht bij de directeur voor verdere informatie.

 

  1. De uitgangspunten van onze christelijke identiteit.

Wij zijn een katholieke school en willen een pedagogisch verantwoord  onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in  het evangelie en in de katholieke traditie.  Wij zijn een dienst van de kerkgemeenschap aan jonge kinderen.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt  in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf.

Het verhaal van het MOSTERDZAADJE (Mc 4, 31-32) past volledig bij wat belangrijk is voor onze school: zaaien, verzorgen, kansen en ruimte geven op een mooie toekomst.

Vanuit dat idee  krijgt ons  christelijk geïnspireerd mensbeeld vorm in waarden als:

° het unieke van ieder mensenkind,

° de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen,

° verbondenheid en solidariteit met anderen,

° vertrouwen in het leven (hoop),

° genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is,

° openheid, respect en zorg voor mens en natuur,

° verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren,

° vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid,

° zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties,

° ...

In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake.  De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen.

 

  1. Wij zorgen voor een degelijk en samenhangend inhoudelijk aanbod

Samen met alle kinderen, ouders, het schoolteam en het schoolbestuur zorgen we er samen voor dat elk kind zich kan ontplooien en kan groeien.

De uniekheid van elk kind staat voorop.  Ons aanbod is gericht op de harmonische ontwikkeling van de totale persoon: hoofd, hart en handen.

Doorheen ons aanbod brengen we  kinderen in contact met alle componenten van de cultuur:

° de wereld van taal en communicatie

° de wereld van het muzische

° de wereld van cijfers en feiten

° de wereld van de techniek

° de wereld van het samenleven

° de wereld van verleden en heden

° de wereld van het goede

° de wereld van zingeving

In ons aanbod is een logische samenhang te vinden:

-We werken met leerlijnen waarin het ene logisch volgt uit het andere.  We bouwen  voort op wat kinderen reeds beheersen.

-We zorgen er ook voor dat alles wat kinderen leren in de verschillende leergebieden en leerdomeinen zinvol samenhangt.

-We willen dat wat kinderen leren, deel wordt van hun zijn, van hun persoon.  Het is niet voldoende dat kinderen beschikken over een aantal weetjes of dat ze een aantal vaardigheden kunnen toepassen als de leerkracht het vraagt.  Waar het uiteindelijk op aan komt, is dat kinderen LEREN MET HET OOG OP HET LEVEN.  Dat ze de dingen die ze leren kunnen plaatsen en gebruiken in hun leven.  Dat is leren dat zin heeft en zin geeft.

 

  1. We kiezen voor een doeltreffende aanpak en een stimulerend opvoedingsklimaat

We zoeken naar de beste aanpak om het leren van de kinderen te ondersteunen en te begeleiden.

Wij nemen kinderen serieus.  Kinderen staan positief tegenover het leven en de wereld.  Wij willen aansluiten bij die positieve ingesteldheid.

Leren is niet een vullen van vaten met alle mogelijke kennis.  Kinderen zijn zelf actief betrokken in het leren. Ze bouwen nieuwe kennis, inzichten en vaardigheden op, bouwen voort  op wat ze reeds kennen en kunnen.

Onze opvoeding wordt daarom gedragen door :

                ° erkenning en waardering, RESPECT:
                               => Wij willen kinderen zien omdat ze belangrijk zijn!         
               
Om kinderen te doen leren is het in onze school belangrijk dat we iedereen (h)erkennen en
                waarderen om wie hij/zij is. Wat we voor onszelf graag willen, gunnen we ook aan anderen.

                ° een gezonde geest in een gezond lichaam, WELBEVINDEN:
                               => Ik voel me goed en dat helpt me bij het groeien!
               
Om kinderen te doen leren is het in onze school belangrijk dat ze zich mogen en kunnen thuis
                voelen. We willen tijd maken om verschillende gevoelens bespreekbaar te maken en hen
                helpen zoeken naar manieren om er goed mee om te gaan.

                ° PERSOONLIJKE GROEI:
                               => Ik mag het mooiste worden wat ik kan… mezelf!
                Om kinderen te doen leren is het in onze school belangrijk dat er rekening gehouden wordt
                met hun talenten, hun mogelijkheden en hun tempo zodat we dit kunnen gebruiken om
                verdere groei mogelijk te maken.

                ° OPENHEID, luisterbereidheid, goede communicatie:
                               => Ik word gehoord zoals het hoort!
               
Om kinderen te doen leren is het in onze school belangrijk dat we met elkaar op een
                respectvolle, eerlijke en opbouwende manier met elkaar communiceren. Ieders mening is de
                moeite waard om beluisterd te worden.

                ° VERTROUWEN:
                               => Ik vind het fijn dat men in mij gelooft.
                Om kinderen te doen leren is het in onze school belangrijk dat we vertrouwen in de
                groeikansen van iedereen. We hopen dat het besef groeit dat ‘krijgen en geven’ mooi in
                evenwicht moet zijn.

 

 

Van onze leerkrachten verwachten we dat ze:

° model staan voor goed leren

° strategische vragen stellen

° aansluiten bij wat de leerlingen reeds beheersen

° zinvolle contexten aanbieden

° interactieprocessen begeleiden

° peilen naar de vorderingen

° helpen en coachen

 

  1. We werken aan de ontplooiing van elk kind, vanuit een brede zorg

Iedereen zien, aandacht voor het welbevinden, zorg voor het ‘mooi’ groot worden, echt luisteren naar elkaar en geloven in IEDERS MOGELIJKHEDEN,… Het zijn voor ons het licht, het water en de vruchtbare grond die onze zaadjes goed doen groeien.

We willen alle kinderen optillen naar een hoger ontwikkelingsniveau en hen vaardig maken voor een betere toekomst. Wij streven ernaar om elk kind centraal te stellen.

Leerkrachten werken aan de ontplooiing van kinderen vanuit een pedagogie van de hoop en met een brede zorg.

Die brede zorg stelt de school voor een drievoudige opdracht:

- de zorgbreedte is onze blijvende bekommernis om 'alle' kinderen optimale kansen te geven. Het is de zorg om kinderen vanuit hun eigen mogelijkheden te laten ontwikkelen als totale persoon. Die zorg is bovendien gericht op een evenwichtig aanbod uit alle cultuurdomeinen.

- de zorgverbreding is de dynamiek die we op school ontwikkelen om kinderen die risico's lopen in hun ontwikkeling of in hun leren bedreigd zijn, ook optimale groeikansen aan te reiken.

- die zorg vraagt van ons team onderling overleg en samenwerking, maar evenzeer samenwerken met ouders en met andere (externe)  partners.

 

  1. Onze school als gemeenschap en als organisatie

Onze school is een gemeenschap waar kinderen door een team van leerkrachten in hun groeiproces van menswording begeleid worden.

Ze bemoedigen mekaar en bevestigen elkaar in het goede.

In onze gemeenschap zijn kinderen en leerkrachten vaak tot meer in staat dan ze zelf voor mogelijk houden omdat ze niet enkel aan zichzelf zijn overgeleverd maar kunnen terug vallen op de betrokkenheid van een liefdevolle gemeenschap.

Om die liefdevolle aanwezigheid te realiseren, gaan we uit van een pedagogie van de aandacht.

Dat wil zeggen dat kinderen en leerkrachten oefenen in het meeleven en meevoelen, in voornaamheid en beleefdheid, in dankbaarheid en vergevingsgezindheid, in respect en solidariteit.

Dit krijgt gestalte in de persoonlijke relatie tussen kinderen en leerkrachten en wordt ook zichtbaar in de leefregels die de school in de relaties tussen kinderen hanteert. Tenslotte komt het tot uiting in de inspanningen die de schoolgemeenschap doet om de dialoog- en overlegcultuur binnen de school te bevorderen.

Maar dit doen we niet alleen. We erkennen onze partners in de opvoeding en het onderwijs van kinderen.  We respecteren ieders verantwoordelijkheid.  We zorgen voor een goede organisatie. 

Onze school WORDT GEDRAGEN door het hele team onder de leiding van de directie.  We werken samen,  overleggen en streven naar een voortdurende kwaliteitsbewaking en -verbetering.

We delen onze zorg voor kwaliteitsvol onderwijs met:

° de ouders
                               als eerste verantwoordelijken voor de opvoeding van  uw kinderen.  Daarom streven
                               we naar een goede communicatie en een zo groot mogelijke betrokkenheid van
                               ouders bij de school

° het schoolbestuur
                               dat de eindverantwoordelijk draagt voor het beleid van de school

° externe begeleiders
                               die ons ondersteunen , vormen en ons helpen bij onze professionalisering

° de lokale kerkgemeenschap
                               die verwijst naar de traditie en het geloof van waaruit in de school gewerkt wordt.

° de lokale gemeenschap
                               waarin we gestalte geven aan onze opvoedings- en onderwijsopdracht.

We dromen dat onze kinderen van onze school eens de grote boom mogen worden uit ons verhaal van het mosterdzaadje.